Co to jest gridding?Surfer jest programem, który pozwala utworzyć mapę na podstawie nieregularnie rozłożonych punktów danych wejściowych XYZ. Utworzenie dowolnej mapy wymaga istnienia regularnej siatki wartości dla prezentowanej powierzchni. Proces przetworzenia nieregularnie położonych punktów XYZ w regularną siatkę wartości nazywany jest gridingiem. Jest to proces interpolacji wartości funkcji w węzłach regularnej siatki XY na podstawie wartości funkcji w wejściowych punktach XYZ.

Plik siatki mapy jest oznaczony rozszerzeniem grd, a tworzy się go wykonując operację z menu Grid|Data.., jest to podstawowy etap w kierunku stworzenia mapy. Po ukazaniu się okna dialogowego Grid Data można ustalić parametry wejściowe dla procedury griddingu, takie jak wybór kolumn danych XYZ, ustawienie warunków filtrowania danych wejściowych czy ustalenie geometrii siatki inne niż zaproponowane przez program. Można dokonać podglądu danych wejściowych oraz zobaczyć parametry statystyki opisowej dla analizowanych danych. Zakres danych XY (minimum, maksimum) oraz ilość linii siatki prostokątnej mapy są automatycznie ustawione przez program, który tworzy siatkę prostokątną, a jednej z osi przypisuje 100 linii. Znajduje się tu również okno wyboru metody griddingu wraz z opcjami zaawansowanymi dla danej metody (wybór elipsy wyszukiwania danych, podział na sektory wyszukiwania oraz możliwość modelowania nieciągłości - uskoków, grzbietów, krawędzi. Opcje te należą do zaawansowanych parametrów metody griddingu. Nie jest jednak konieczna ich dokładna znajomość, gdyż program automatycznie proponuje metodę gridingu nazywaną kriging, która w bardzo szerokiej klasie analizowanych zjawisk daje zadowalające efekty.


Program automatycznie dobiera parametry griddingu. Ich zmiana w sposób przypadkowy nie jest zalecana, gdyż może prowadzić do nienaturalnych zniekształceń mapy w formie np. nagłych uskoków pokazanych na rysunku poniżej.


Metoda i parametry griddingu dobrane automatycznie przez program pozwalają uzyskać siatkę wartości o wysokiej jakości, co uwalnia użytkownika od szczegółowej znajomości metod interpolacji stosowanych przez program. Zadowalające efekty daje akceptacja domyślnych parametrów griddingu zaproponowanych przez program.