Zmiany w wersji Surfer® 13


Od dnia 14 lipca 2015 roku dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania Surfer® 13. Wprowadzone zmiany zostały opisane poniżej:


 • Wyświetlanie siatki współrzędnych
 • Aplikacja Surfer® 13 umożliwia naniesienie linii siatki współrzędnych (np. południków i równoleżników) na wyświetlaną mapę z pomocą jednego kliknięcia myszką. Możliwe jest także zaprojektowanie mapy w jednym układzie współrzędnych (np. UTM), przy jednoczesnym wyświetlaniu siatki w różnych jednostkach takich jak metry czy stopy.

  Linie siatki współrzędnych geograficznych nałożone na wyświetlaną mapę


 • Tworzenie map widoczności
 • W celu wyświetlenia widocznych lub niewidocznych obszarów z określonego położenia punktu XY należy dodać dodatkowe warstwy widoczności do mapy. Istnieje możliwość zmiany współrzędnych nadajnika, kąta nachylenia, promienia zasięgu, czy też właściwości rysowania.

  Mapa widoczności – obszary widoczne z danego punktu, widoczność Jaworzyny Krynickiej ze szlaku z Krynicy-Zdroju


 • Dodatkowe narzędzia geoprzetwarzania danych
 • W wersji Surfer 13 dostępnych jest wiele dodatkowych funkcji służących do geometrycznego edytowania obiektów wektorowych. Nowe narzędzia geoprzetwarzania obejmują m.in. :
  - tworzenie punktów w miejscach przecięcia się wybranych linii i/lub wieloboków - podział linii łamanej na odcinki lub wieloboków na linie łamane względem punktów w miejscach przecięcia - możliwość tworzenia nowych wieloboków z nakładających się lub nienakładających się obszarów zaznaczonych wieloboków - łączenie wielu wybranych wieloboków w jedną warstwę - tworzenie obszarów buforowych o określonym zasięgu wewnątrz lub wokół obiektów

  Strefa buforowa wzdłuż Czarnego Potoku oraz dwustregowy bufor wokół punktu


 • Ułatwione zarządzanie atrybutami obiektów
 • W programie Surfer 13 dostępny jest nowy menedżer właściwości oraz nowa tabela atrybutów. Dzięki tym zmianą dodawanie, usuwanie oraz edytowanie atrybutów obiektów warstwy podstawowej nie stanowi problemu.

 • Nowe powitalne okno dialogowe
 • Z poziomu okna powitalnego możliwe jest bezpośrednie przejście do nowego okna arkusza, wykresu lub tutorialu. Dodatkowo można otworzyć dowolny plik z każdego katalogu na dysku. Po jednokrotnym kliknięciu w dany projekt ukazuje się jego podgląd, dzięki któremu przed otwarciem można dowiedzieć się co każdy plik zawiera . Funkcja ta dostępna jest dla plików w formacie (*.srf) utworzonych w aplikacji Surfer 13 lub nowszej.

  Okno powitalne oprogramowania Surfer 13


 • Wyświetlanie etykiet długości i szerokości geograficznych w formacie: stopnie/minuty/sekundy
 • Dzięki możliwości zmiany formatu etykiet współrzędnych geograficznych możliwe jest w taki sposób dopasowanie mapy, aby stała się bardziej czytelna.

  Fragment mapy ze współrzędnymi w jednym z formatów stopnie/minuty/sekundy


 • Tworzenie map z zastosowaniem cieniowania rzeźby terenu
 • Cieniowanie rzeźby terenu stosowane jest w celu uzyskania bardziej realistycznego obrazu terenu i ukazaniu zróżnicowania pomiędzy różnymi poziomami terenu. Do wykonania cieniowania rzeźby terenu, konieczne jest zdefiniowanie źródła oświetlenia oraz azymut (kierunek kąta oświetlenia).

  Podgląd mapy po zastosowaniu opcji cieniowania rzeźby terenu


 • Możliwość dodawania tytułu do skali kolorów
 • Pasek skali kolorów często jest nieodłącznym elementem mapy. Nadawanie tytułów takim paskom ułatwia ich identyfikacje w przypadku, gdy na grafice znajduje się więcej niż jedna skala kolorów.

  Skala kolorów wraz z tytułem


 • Wyświetlanie daty i czasu w niestandardowym formacie
 • Program Surfer umożliwia wyświetlanie dat oraz czasu w dowolnych formatach, ustalonych przez użytkownika aplikacji lub przygotowanych przez producenta.

  Okno dialogowe formatu daty i czasu


 • Ulepszone połączenie między programem Surfer, a Web Map Service
 • Wprowadzone zmiany znacznie ułatwiają pobieranie map w trybie online. Niektóre ze zmian zostały wymienione poniżej:
  - obsługa serwerów SSL
  - obsługa serwerów proxy
  - dodano kategorie z źródłami danych najwyższej jakości
  - obsługa serwerów, oferujących obrazy w innych układach współrzędnych
  - nowy wygląd okna dialogowego
  - obsługa zagnieżdżonych serwerów i warstw

  Udoskonalona wyszukiwarka Web Map Service


 • Określanie jednostek lokalnego układu współrzędnych
 • Program Surfer 13 umożliwia definiowanie lokalnego układu dla mapy oraz ustawianie jednostek dla tego układu współrzędnych. Jest to znacząca zmiana, gdyż nie ma konieczności tworzenia map w oparciu o globalny układ współrzędnych. Jednostkami mogą być np. milimetry dla szkiełka mikroskopowego lub centymetry dla wykopaliska archeologicznego. Dostępna jest także funkcja pomiaru odległości i obszarów. Jednostki w każdym momencie pracy mogą zostać zmienione na inne jednostki liniowe.

  Określanie jednostek lokalnego układu współrzędnych


 • Możliwość ograniczenia zakresu danych poddawanych griddingowi
 • W celu zablokowania ekstrapolacji wartości Z podczas griddingu wystarczy zdefiniować odpowiedni zakres dla wartości Z. Domyślny zakres wartości Z obejmuje wszystkie dane źródłowe, w celu jego ograniczenia wystarczy wprowadzić wartość minimalną oraz maksymalną.

  Definiowanie zakresu wartości Z


 • Importowanie plików ECW i SID bez resamplingu lub wyodrębnianie regionów
 • W programie Surfer 13 znacząco ulepszono opcje zarządzania dużymi plikami graficznymi w formatach ECW i DBI. Dzięki temu możliwe jest zachowanie pełnej rozdzielczości obrazu podczas importu. Dodatkowo istnieje opcja zaznaczania myszką docelowego regionu w celu ograniczenia importowanego obszaru.

  Wyodrębnianie wybranego obszaru podczas importu pliku graficznego w formacie SID


 • Obliczanie statystyk dla zakresu wartości w arkuszu danych
 • Dzięki tej funkcji możliwe jest wyliczanie statystyk dla wybranego zakresu danych, a nie tylko dla wszystkich danych. Użytkownik programu może także wykluczyć z obliczeń określoną wartość, dodatkowo ustalając dla niej wartość tolerancji. Zautomatyzowanie tego procesu sprawia, że wyliczanie statystyk jest znacznie szybsze i wygodniejsze.

  Okno dialogowe statystyk


 • Możliwość zmiany wartości parametru blanking flag
 • W czasie digitalizacji i zapisywania danych w formacie BLN użytkownik oprogramowania może ustalić wartość parametru blanking flag (komórka A2 arkusza) w celu zdeterminowania obszarów blankowanych wewnątrz lub na zewnątrz obszaru.

  Okno dialogowe opcji podczas digitalizacji i zapisywania danych do pliku BLN


 • Przypisywanie systemów odniesienia do wszystkich warstw nieposiadających odniesień
 • W celu ułatwienia pracy z systemami odniesienia została stworzona funkcja, dzięki której istnieje możliwość przyporządkowania systemu współrzędnych mapy do wszystkich pozostałych warstw nieposiadających odniesień. Na przykład, jeśli istnieje 10 warstw w danym systemie UTM - zamiast ustawiania układu indywidualnie dla każdej warstwy, wystarczy ustawić układ odniesienia na mapie i kliknąć przycisk Assign Now. Wszystkie warstwy zostaną automatycznie przypisane do tego samego układu.

  Ustawianie jednego układu współrzędnych dla wszystkich warstw


 • Wyszukiwarka układów współrzędnych
 • Możliwe jest wyszukiwanie danego systemu odniesienia według nazwy, części nazwy lub kodu EPSG.

  Wyszukiwarka systemów odniesienia


 • Nowe systemy współrzędnych:
 • - SIRGAS-ROU98 / UTM zone 22S
  - Kandawala Sri Lanka Grid
  - SLD99 Sri Lanka Grid

 • Nowe układy odniesienia:
 • -SIRGAS-ROU98
  -SLD99

 • Wyszukiwanie obiektów mapy bazowej
 • Możliwe jest śledzenie obiektów znajdujących się w każdej warstwie bazowej przy użyciu atrybutów tych obiektów. Nowe narzędzie wyszukiwania i filtrowania sprawia, że można odnaleźć dane obiekty nawet w najbardziej złożonych warstwach. Obiekty, które spełniają dane kryteria mogą być wybrane do edycji lub usunięcia z bieżącego podglądu.
  Wyszukiwarka obiektów znajdujących się w warstwie bazowej


 • Nowe i ulepszone funkcje importu danych
 • Została poprawiona kompatybilność z takimi aplikacjami jak Google Earth, ArcGIS i ERDAS Imagine.
  Nowe i ulepszone opcje obejmują:
  - import plików KML/KMZ
  - import plików ERDAS IMG
  - import matrycy jednolitych wartości Z jako siatki
  - import danych w formacie SHP oraz SRTM z plików ZIP

 • Nowe i ulepszone funkcje eksportu danych obejmujące:
 • - eksport danych wektorowych do plików XYZ DAT
  - eksport danych w formacie DXF z zadanymi wartościami Z, właściwościami rysowania i wyświetlania symboli
  - eksport danych wektorowych PDF z warstwami mapy jako warstwy w formacie PDF oraz eksport z możliwością kompresji w celu zmniejszenia rozmiaru pliku
  - eksport danych rastrowych PDF z możliwością określenia rozmiaru strony
  - eksport plików HTML
  - eksport obiektów tekstowych do formatu KML/KMZ jako etykiety oznaczania miejsc
  - eksport przezroczystosci tła do plików TIF oraz GSI