Nowości w wersji Surfer® 16Wizualizacja danych punktowych w widoku 3D
Jeżeli dane wykorzystane w mapach typu Post i Classed Post zawierają wartości komponentu Z (lub innej wartości przypisanej do każdego punktu XY), można teraz wyświetlać je w widoku 3D. Punkty te można modyfikować pod kątem koloru, rozmiaru, mogą być reprezentowane symbolami typu 2D oraz 3D. Punkty te wyświetlać można w widoku 3D wraz z innymi mapami takimi jak: mapy powierzchni, konturowe, reliefy. Nowy typ wizualizacji 3D dla danych punktowych.
Bardziej efektywna wizualizacja danych w oparciu o nowy edytor kolorów
 • Nowe domyślne skale kolorów, które można lepiej dopasować do wczytanych danych
 • Nowy pasek przypisywania przezroczystości i definiowania jej gradientów
 • Nowy histogram prezentujący rozkład wartości danych, ułatwiający lepsze dobranie skali barwnej oraz ustawień jej gradientu i przezroczystości
 • Nowe opcje „rozciągnięcia” skali koloru: Evenly distribute, przy której kolejne węzły ustawień skali barwnej rozmieszczane są w równych odstępach oraz Equalize przy której węzły rozmieszczane są tak aby pomiędzy każdą parą węzłów znajdowała się równa ilość danych
 • Nowa funkcja zmiany metody przypisywania skali barwnej do danych, co pozwala lepiej dobrać gradację koloru pomiędzy węzłami skali
 • Możliwość wyboru pomiędzy skalą liniową i logarytmiczną


Rozbudowane okno edytora kolorów.
Tworzenie map izolinii z równymi polami powierzchni każdego interwału
Po zmianie metody wyznaczania konturu na opcję Equal area i wskazaniu liczby interwałów, zostaje wygenerowana mapa konturowa z równymi polami powierzchni pomiędzy każdą parą izolinii.

Opcja Equal Area.
Duplikowanie warstw mapowych, przemieszczanie i kopiowanie obiektów na inne warstwy
Możliwe jest teraz duplikowanie map, warstw i innych obiektów przy użyciu jednego kliknięcia. Po dostosowaniu ustawień warstwy według uznania, nie trzeba już odtwarzać ustawień zapisanych dla każdej siatki grid, występuje możliwość prostego zduplikowania warstwy i podmiany pliku grid. Dodatkowo, można obecnie w prostszy sposób przemieszczać lub kopiować obiekty na warstwach wektorowych, w tym przemieszczać obiekty metodą „przeciągnij i upuść” pomiędzy warstwami, nawet w przypadku obiektów narysowanych na wykresie jak również przy różnicach w przypisanych układach współrzędnych obu warstw, które Surfer może transformować „w locie”.


Nowe opcje operacji na obiektach.
Nowe możliwości w zakresie korzystania z tabeli atrybutów oraz opcji Base Symbology
 • Możliwe jest dodanie geometrii jako atrybutu dla obiektu z warstwy wektorowej. Atrybut geometrii można dodać do poszczególnych obiektów jak również zbiorczo dla wszystkich obiektów z danej warstwy przy użyciu tabeli atrybutów. Wybrać można, które atrybuty geometrii powinny zostać dodane (m.in. pole powierzchni, długość, pozycja punktu XY itp.) jak również przypisać im odpowiednie jednostki. Dla przykładu możliwe jest uwzględnienie powierzchni poligonów w kilometrach kwadratowych oraz długości polilinii w milach.
 • Możliwe jest teraz przeprowadzanie obliczeń matematycznych dla pól w tabeli atrybutów na podstawie wprowadzanych przez użytkownika formuł. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku potrzeby stworzenia nowych atrybutów na podstawie obliczeń prowadzonych na istniejących atrybutach.


Dodawanie atrybutów geometrii.
Zmiana wysokości lub szerokości pasków kolorów i skali
Zmiana wysokości i szerokości pasków skali kolorów lub pasków podziałek skali mapy z poziomu okna właściwości skali bez zniekształcania proporcji etykiet tekstowych. Nowe opcje edycji rozmiarów obiektów.
Usprawnienia w zakresie zapytań Query
 • Eksportowanie wyników zapytania do zewnętrznego pliku
 • Przenoszenie lub kopiowanie wskazanych obiektów z zapytania do nowej warstwy celem łatwiejszej identyfikacji i edycji wyników zapytania

Eksport wyników zapytania.
Gridding
 • Wprowadzenie nowej opcji griddingu – kriging z zewnętrznym przesunięciem, umożliwiający wczytanie siatki wartości dodatkowej zmiennej do zastosowania w metodzie krigingu z przesunięciem
 • Możliwość kopiowania ustawień geometrii z innego pliku grid. Możliwe jest teraz wybranie domyślnej rozpiętości i rozdzielczości tworzonej siatki wartości lub wskazanie istniejącej siatki, tak aby program Surfer pobrał z niej ustawienia geometrii i przypisał je do tworzonej siatki. Opcja aktywna jest za każdym razem, kiedy potrzebne jest wskazanie geometrii tworzonej siatki
 • Opcje zaawansowane mają teraz odświeżony wygląd interfejsu managera właściwości.

Opcje krigingu z zewnętrznym przesunięciem.
Automatyzacja
Dodano nowe komendy do języka skryptowego automatyzacji Scripter, które wcześniej dostępne były wyłącznie z poziomu interfejsu użytkownika:
 • Dodawanie i edycja siatki topograficznej
 • Przeprowadzanie zapytań
 • Zapis raportów griddingu i obliczeń objętości do plików .txt lub .rtf - Przeprowadzanie procedur geoprocessingu, takich jak: wysmuklanie linii, wygładzanie linii, tworzenie buforów, wyznaczanie punktów przecięcia, zmiana typów danych, łączenie polilinii, łączenie, przecinanie i odjemowanie poligonów, rozdzielanie polinii w tym rozdzielanie w punktach przecięcia, łączenie i rozdzielanie „wysp” i „jezior”

Import i eksport
 • Import plików geobazy ESRI File Geodatabase (.FGDB)
 • Import warstw z plików wektorowych do oddzielnych warstw bazowych (np. z KML, PDF, DXF)
 • Eksport pliku GPX z poziomu okna widoku mapy
 • Zapis arkusza kalkulacyjnego jako plik DBF, który przystosowany jest do edycji atrybutów plików SHP
 • Import i eksport plików Adobe GeoPDF jako mapy bazowej

Pozostałe
 • Legenda: wprowadzona możliwość kontrolowania rozstawu linii pomiędzy warstwami i obiektami oraz kontrolowania rozmiaru pól wypełnień kolorów legendy
 • Mapy bazowe: możliwość formatowania etykiet numerycznych, przydzielania skali barwnej do niesklasyfikowanych lub sklasyfikowanych symboli, zmiany jednostek wielkości geometrycznych obiektów wektorowych
 • Widok 3D: możliwość kontrolowania poziomu detali cieniowania oraz przewyższenia dla warstwy, możliwość przesuwania widoku myszą nawet w trybie Trackball
 • Chmury punktów: wyświetlanie liczby punktów XYZ i rozpiętości ich zestawu w zakładce Info w obrębie właściwości warstwy
 • Przyciski Apply : Dodano przyciski Apply do edytora skali kolorów, edytora interwałów izolinii oraz edytora klas dla map punktowych
 • Cieniowana mapa reliefu oraz kolorową mapa reliefu zostały połączone w jeden typ mapy z obiema opcjami reprezentacji ukształtowania terenu do wyboru
 • Podpisy wyświetlane na konturach mogą teraz naśladować swoim ułożeniem krzywiznę konturu
 • Można formatować numeryczne etykiety mapy bazowej